ANBI

De Stichting Liniewacht is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent enerzijds dat u giften aan Stichting Liniewacht in uw aangiften IB mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat Stichting Liniewacht over de ontvangen giften geen schenkingsrecht is verschuldigd. Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie. Deze informatie moet op een website zijn te vinden en daarom is deze pagina aangemaakt.

De naam

De naam van de vereniging is Stichting Liniewacht.

Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Ons RSIN is 855535350. Stichting Liniewacht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 6413272. Ons rekeningnummer is NL50 INGB 0006867787.

De contactgegevens

Deze vindt u hier.

De bestuursleden

Deze vindt u hier.

De doelstelling

De Stichting Liniewacht is een groep vrijwilligers die zich richt op het onderhoud en beheer van (cultuur)landschap en de monitoring van vleermuizen langs de Hollandse Waterlinie.

De Stichting Liniewacht heeft ten doel:

  1. het behoud en het monitoren van vleermuizen binnen het werkgebied (ecologie);
  2. het behoud en het beleven van cultureel erfgoed binnen het werkgebied (cultuurhistorie);
  3. het behoud, het beheer en het herstel van de landschapselementen binnen het werkgebied (landschap);
 1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden en beheren van de verschillende groepsschuilplaatsen en de omliggende landschapselementen in het werkgebied.

Het werkgebied van de Stichting Liniewacht bestaat uit een gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en loopt globaal van Fort Vuren langs de Zuiderlingedijk en de Diefdijk tot aan Fort Everdingen. Binnen het werkgebied liggen tientallen groepsschuilplaatsen.

Vleermuizen gebruiken het (cultuur)landschap van de Hollandse Waterlinie als verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. Zonder de groepsschuilplaatsen en de omliggende landschapselementen (o.a. hagen, knotwilgen, grienden, poelen, etc.) van de Hollandse Waterlinie verdwijnt de biodiversiteit in het gebied en wordt het ook ongeschikt voor vleermuizen. Door het beheer van de elementen blijft de biodiversiteit behouden in het gebied en blijft het ook aantrekkelijk voor vleermuizen. Daarnaast zorgt het beheer van deze elementen ook voor behoud van cultuurhistorie. Dit geheel is waar de Stichting Liniewacht voor staat.

De statuten zijn hier downloaden.

Beleidsplan

De Stichting Liniewacht wil bovenstaande doelstellingen bereiken door:

 • het aanbrengen van beplanting rond de groepsschuilplaatsen;
 • het onderhouden van de begroeiing rond de groepsschuilplaatsen;
 • het creëren van een goed binnenklimaat voor vleermuizen in de groepsschuilplaatsen o.a.;
  • het plaatsen van druppeltonnen;
  • het vullen van druppeltonnen;
  • het plaatsen van “hangplekken”;
  • het afvoeren of aanvoeren zand;
  • het afsluiten van de groepsschuilplaatsen;
 • wintertellingen vleermuizen in de groepsschuilplaatsen;
 • zomertellingen vleermuizen in en rond groepsschuilplaatsen;
 • en voorlichting.

Het beloningsbeleid

Niemand binnen de stichting ontvangt een beloning. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Begroting

De jaarlijkse begroting is hier te vinden.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google