ANBI

De Stichting Liniewacht is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent enerzijds dat u giften aan Stichting Liniewacht in uw aangiften IB mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat Stichting Liniewacht over de ontvangen giften geen schenkingsrecht is verschuldigd. Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie. Deze informatie moet op een website zijn te vinden en daarom is deze pagina aangemaakt.

De naam

De naam van de vereniging is Stichting Liniewacht.

Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Ons RSIN is 855535350. Stichting Liniewacht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 6413272. Ons rekeningnummer is NL50 INGB 0006867787.

De contactgegevens

Deze vindt u hier.

De bestuursleden

Deze vindt u hier.

De doelstelling

De Stichting Liniewacht is een groep vrijwilligers die zich richt op het onderhoud en beheer van (cultuur)landschap en de monitoring van vleermuizen langs de Hollandse Waterlinie.

De Stichting Liniewacht heeft ten doel:

  • het behoud en het monitoren van vleermuizen binnen het werkgebied (ecologie);
  • het behoud en het beleven van cultureel erfgoed binnen het werkgebied (cultuurhistorie);
  • het behoud, het beheer en het herstel van de landschapselementen binnen het werkgebied (landschap);
 1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden en beheren van de verschillende groepsschuilplaatsen en de omliggende landschapselementen in het werkgebied.

Het werkgebied van de Stichting Liniewacht bestaat uit een gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en loopt globaal van Fort Vuren langs de Zuiderlingedijk en de Diefdijk tot aan Fort Everdingen. Binnen het werkgebied liggen tientallen groepsschuilplaatsen.

Vleermuizen gebruiken het (cultuur)landschap van de Hollandse Waterlinie als verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. Zonder de groepsschuilplaatsen en de omliggende landschapselementen (o.a. hagen, knotwilgen, grienden, poelen, etc.) van de Hollandse Waterlinie verdwijnt de biodiversiteit in het gebied en wordt het ook ongeschikt voor vleermuizen. Door het beheer van de elementen blijft de biodiversiteit behouden in het gebied en blijft het ook aantrekkelijk voor vleermuizen. Daarnaast zorgt het beheer van deze elementen ook voor behoud van cultuurhistorie. Dit geheel is waar de Stichting Liniewacht voor staat.

De statuten zijn hier downloaden.

Beleidsplan algemeen

De Stichting Liniewacht wil bovenstaande doelstellingen bereiken door:

 • het aanbrengen van beplanting rond de groepsschuilplaatsen;
 • het onderhouden van de begroeiing rond de groepsschuilplaatsen;
 • het creëren van een goed binnenklimaat voor vleermuizen in de groepsschuilplaatsen o.a.;
  • het plaatsen van druppeltonnen;
  • het vullen van druppeltonnen;
  • het plaatsen van “hangplekken”;
  • het afvoeren of aanvoeren zand;
  • het afsluiten van de groepsschuilplaatsen;
 • wintertellingen vleermuizen in de groepsschuilplaatsen;
 • zomertellingen vleermuizen in en rond groepsschuilplaatsen;
 • en voorlichting.

Het beloningsbeleid

Niemand binnen de stichting ontvangt een beloning. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Echter zij maken hier geen gebruik van.

Het geldbeheer

Onze manier van geldwerven gebeurd altijd naar de beheerders die in ons werkgebied groepsverblijven hebben staan. Naast een aantal particulieren is Staatsbosbeheer en het Waterschap Rivierenland een vaste sponsor.  Staatsbosbeheer doet dat over het algemeen door het materiaal van de klussen die we voor ze doen. Met het Waterschap Rivierenland hebben we een onderhoudsovereenkomst voor vijf jaar gesloten. Deze overeenkomst is in 2021 afgelopen. Maar er is voor 2023 een nieuwe aanvraag ingediend. Door met NLdoet.nl mee te doen krijgen we voor die dag voor materialen een subsidie. Daarnaast als we specifieke zaken willen aanschaffen (bijv. batlogger, elektrische kettingzaag) kunnen we een beroep doen bij het Rivierenlandfonds.

Aandachtspunt is wel dat lastig blijft om subsidie te krijgen van provincies of andere overheidsinstanties.                                                                                                          Bij oprichting van de stichting is wel gefinancierd door de provincie Gelderland en het Pact van Loevestein en diverse gemeenten in ons werkgebied, echter dit waren eenmalige verstrekkingen.

De stichting beheert zijn geld alleen via zijn ING rekening.

Uitgaven van de stichting vinden alleen plaats de bovengenoemde rekening plaats. Voor inkomsten sturen we als stichting een factuur. Contante opbrengsten worden dezelfde dag via een pinautomaat gestort op de bovengenoemde rekening.

Jaarrekening en Begroting

Het jaar 2021

Door de covidmaatregelen mochten we dit jaar helemaal niets. Alles stond stil. We mochten eind januari 2021 geen wintertelling doen in de groepsverblijven in ons werkgebied. Verder mochten niet in groepsverband gaan knotten met handzagen. De kettingzaagploeg heeft wel aan de Zuiderlingedijk gewerkt, maar voornamelijk in tweetallen t/m 15 maart was dit, maar vanaf oktober was er wel weer een harde lockdown, maar zij hebben wel geknot.

In de jaarrekening 2021 ziet u alleen onze minimale kosten en dit houdt in wat kosten voor materiaal voor in de bunkers en de vaste kosten van de bankrekening en website. We hebben nog wel subsidie gekregen voor het knotten (waterschap Rivierenland en van het Rivierenlandfonds).

Het vermogen in 2021 is met € 1249.05 vermeerderd.

Het jaar 2022

Door de covidmaatregelen hebben we drie jaar stilgelegen. Het gevolg is dat we bijna geen vrijwilligers meer hebben en dat zal weer opgepakt gaan worden.

In de jaarrekening 2022 ziet u alleen onze minimale kosten en dit houdt in wat kosten voor materiaal voor in de bunkers en de vaste kosten van de bankrekening en website. Het vermogen in 2022 is met € 668,14 vermindert naar € 5.877,81.

De begroting en beleidsplan voor 2023

Het beleid voor dit jaar zal zich voor een groot deel gaan bezighouden met de promotie (door op lokale markten in Leerdam, Vianen en Asperen vanaf augustus te gaan staan om de Liniewacht onder de aandacht te brengen. Op deze markten verkopen en maken we vleermuiskasten die bewoners aan hun huis kunnen ophangen. Hierbij is het thema dat als je je huis de spouwmuur gaat isoleren dat je goed kijkt of er vleermuizen in de spouwmuur huizen.

Het doel is dat we nieuwe vrijwilligers voor het knotten met de handzagen. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers voor de knotploeg met kettingzaag. Deze vrijwilligers moeten wel een kettingzaagcertificaat hebben of gaan halen.

De werkzaamheden van de vrijwilligers starten in oktober 2023.

Met het Waterschap Rivierenland Tiel kijken we naar de knotplaatsen voor 2023 aan de Zuiderlingedijk. Wat een onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Inkomsten komen dit jaar uit NL doet (350) voor het maken van vleermuiskasten, daarnaast willen we subsidie aanvragen bij de gemeenten en het Waterschap Rivierenland.

Dit geeft de volgende begroting weer van ontvangsten en uitgaven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerngroep van 28 mei 2023.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google